NAŠA STRATÉGIA

   Naša škola je miestom, kde deti aj učitelia dosahujú v priateľskom, podporujúcom prostredí svoje maximálne výkony priobjavovaní a chápaní sveta v súvislostiach.“

    

   Filozofia v Škôlka Limbach je založená predovšetkým na základných ľudských hodnotách ako sú: obetavosť, láska, pokora, múdrosť, rozvaha, oddanosť, pracovitosť. Proklamujeme vzájomnú interakciu dieťa – učiteľ – rodič.

   Zameranie školy

     Uvedené zámery a ciele našej SMŠ sú vytýčené na napĺňanie a podporu:

     • osobnostného ( celostvného) rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej
     • rozvoja schopnosti a zručnosti
     • individuálneho rastu dieťaťa
     • realizáciu potencialít dieťaťa
     • sebarozvoj a zároveň zdôraznenie potreby pomoci a ochrany dieťaťa
     • zdôraznenie významu socializačných procesov
     • profesionálnu a odbornú starostlivosť pedagogického a nepedagogického personálu,
     • odborné konzultácie (logopedická starostlivosť, špeciálny pedagóg, psychológ),
     • školské stravovanie – priama výroba a príprava stravy v sídle materskej školy podľa HCCP

     Zmyslom fungovania našej školy je vytvárať otvorené, spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplnéučenie s možnosťou výberu a rozvíja sa celá osobnosť dieťaťa aj učiteľa..“

     Denne poskytujeme

     • profesionálnu a odbornú starostlivosť pedagogického a nepedagogického personálu,
     • odborné konzultácie (logopedická starostlivosť, špeciálny pedagóg, psychológ),
     • školské stravovanie – priama výroba a príprava stravy v sídle materskej školy podľa HCCP

     Naše smerovanie

       Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v SMŠ sú:

       • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
       • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
       • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
       • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
       • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
       • umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
       • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,
       • identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb,
       • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
       • získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.