SME ŠKÔLKA LIMBACH

   Sme súkromná materská škola – zaradená do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvalifikovaným personálom, ktorý garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Zriadovateľ: Občianske združenie Škôlka Limbach.

   Výchovno – vzdelávací proces uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola hrou“ – schválený MŠVVaŠ SR. Škôlka sídli v modernej novostavbe – ocenenej v Madride ako stavba roka 2016. Súčasťou školy je vlastná kuchyňa ( zriadená podľa EU noriem ), jedálen, triedy, samostatné spálne, miestnosť na krúžkovú činnosť, školský areál, školská záhrada – určená na pestovateľské práce. Deťom je k dispozícii aj bazén, sauna a jacuzzi.

   Čo ponúkame?

     • logicky štruktúrovaný obsah vzdelávania, ktorý prepája teóriu a prax,
     • využíva medzipredmetové vzťahy,
     • je v súlade s cieľmi školy,
     • plní obsah učebných osnov,
     • poskytuje deťom motivujúce hodnotenie ich výkonov,
     • aplikuje inovačné metódy, moderné trendy vo vyučovaní,
     • kladie primerané nároky na deti, akceptuje ich potreby,
     • vedie deti k sebarozvoju, sebakontrole a sebahodnoteniu,
     • vytvára priestor pre samostatnú prácu, vyjadrenie názorov.

     Prostredie školy

      Prečo sme tu?

      Obec Limbach a jeho okolie, expanduje svojou výstavbou. Ide predovšetkým o mladé rodiny. Tie riešia otázku vzdelávania svojich detí v predškolskom veku. Stoja pred obrovskýcm problémom, a to je, umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy. Kapacity škôlok v obci sú vyťažené. Iní zase riešia…