STRAVOVANIE

   Zdravie nepochybne patrí k hodnotám, ktoré si najviac vážime, ale najmenej chránime. Detský organizmus je veľmi krehký a zraniteľný. Imunitný systém postupne dozrieva vekom, pričom málokedy berieme do úvahy, že až 70 % z neho sa tvorí práve v tráviacom ústrojenstve, kde ho najviac ovplyvňuje stravovanie.

    

   Zdravé stravovanie má svoje špecifiká a začína už od raného detstva, pretože má vplyv na psychický a fyzický vývoj detí. Dodáva telu potrebné minerály a prísun energie. Naším benefitom je naša vlastná kuchyňa.

   Pri zostavovaní jedálneho lístka ponúkame široké portfólio potravín podľa výživových odporúčaní krajiny, v ktorej žijú. Zásady správnej výživy spočívajú v kvalitnom celodennom stravovaní v troch chodoch a menších porciách. Detičky u nás majú zabezpečenú desiatu-obed-olovrant- neskorší olovrant (pre deti, ktoré sú do 17,00 hod.).

   Uvedomujeme si, že správna výživa sa totiž podieľa na prevencii mnohých civilizačných ochorení, akými je napríklad cukrovka.

   Správna výživa môže pomôcť aj pri riešení obezity a nadváhy, pomáha upraviť krvný tlak a pôsobí preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam.

   U nás je prísne dodržiavaný príjem soli, spotreba jednoduchého cukru, vlákniny a tukov. Zameriavame sa na denný príjem čerstvého ovocia a zeleniny, rýb, strukovín, mliečnych výrobkov. V rámci pitného režimu je to čistá voda a počas zimným mesiacoch nesladené čaje.

   To, čo najviac vplýva na stravovanie detí, sú stravovacie návyky ich rodičov. Problémom sa stáva fenomén rýchlych jedál, polotovarov, vysoký príjem kalórií a málo pohybu. Obezita detí je alarmujúca a toto ochorenie trápi našu populáciu. V detskom veku sa vytvárajú stravovacie návyky, ktoré majú vplyv na zdravotný stav v dospelosti. A vnímajúc tento stav nám vytýčil jasnú cestu. U nás v škôlke dbáme na pestrosť a vyváženosť stravy.

   Medzinárodná prierezová štúdia zdravia (2016) potvrdila, že mnoho detí nezje na raňajky nič. Ich prvým jedlom je desiata, avšak prvým prísunom energie by mali byť raňajky.  Okrem kvalitnej stravy sa náš tím usiluje aj o kultúru a etiketu pri stolovaní. Detí učíme rôznym zručnostiam.

        Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2018) s účinnosťou od 01. 09. 2018. Taxatívne určujú zásady zostavovania jedálneho lístka pre deti predškolského veku, spolu so Zásadami správnej výrobnej praxe vrátane HACCP.

   Výživové odporúčania udávajú správne stravovacie zvyklosti a ideálnu spotrebu určitých potravín.

   Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúci hlavný kuchár. 
   Za kultúru stravovania, organizáciu a výchovno vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá pedagogický dozor.

   U nás v škôlke vedieme deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňujeme individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje a upevňujeme u nich zásady správneho stolovania.

   Deti 2 – 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 – 5 ročné lyžičku a vidličku, postupne priberajú nôž.

   Deti 5 a viac-ročné používajú samostatne kompletný príbor.

   V závislosti od dosiahnutých zručnosti detí umožňujeme používanie kompletného príboru aj mladším deťom. 

   Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára (platí na príslušný školský rok), na ktorom je stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (alergia na mliečne výrobky,…).