PODMIENKY PRIJATIA

DIEŤAŤA

   Zápis detí a ich následné prijímanie vo veku 2-6 rokov IHNEĎ, ale aj v priebehu celého školského roka.

   Od školského roku 2024/2025 vznikol právny nárok na prijatie do materskej školy pre deti vo veku 4 rokov a od školského roku 2025/26 pre deti vo veku 3 rokov.

    

   Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa:

    

   • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
   • výnimočne možno do MŠ prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
   • na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne) možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
   • na predprimárne vzdelávanie v MŠ nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
   • z právnych predpisov nevplýva možnosť prijatia dieťaťa mladšieho ako dva roky do MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ MŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky(pričom stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Čo by malo zvládnuť 3 – ročné dieťa pred nástupom do škôlky? Viac info tu.

   V prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

   podmienky prijatia

   Ako postupovať ak mám záujem prihlásiť dieťa do škôlky Limbach?

     1. Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
     2. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ju vyplníte elektronicky.
     3. Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa so špeciálnymi potrebami výchovno – vzdelávacími potrebami predloží: 
     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
     • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, 
     • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

     Riaditeľka školy rozhoduje o prijatí / neprijatí dieťaťa – možnosť okamžitého nástupu.

     Ak sa jedná o príjimanie detí k nasledujúcemu školskému roku, riaditeľka rozhodne najneskôr do 30 dní od dňa podania.

     Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, počas celého školského roka podľa voľnej kapacity školy. Pre prijímanie detí pre nový školský rok, škola vypisuje termíny prijímania.

     Podávanie žiadosti  pre nasledujúci školský rok 2024/2025 je od 02.mája do 31.mája 2024.

     podmienky prijatia

     Dôležité

     Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič neoznámi riaditeľovi materskej školy, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, príp. dovtedy, pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ materskej školy o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.