ČO BY MALO ZVLÁDNUŤ 3-ROČNÉ DIEŤA PRED PRÍCHODOM DO MATERSKEJ ŠKOLY

   podmienky prijatia

   Celá budova Súkromnej školy je vybavená v zmysle požadovanej legislatívy a tak prispôsobená k bezpečnému a vyhovujúcemu dennému pobytu detí.

   • VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
   • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

   Stravovanie — samostatne sa najesť (aspoň lyžicou), piť z pohára (nepoužívať kojeneckú fľašu), neodbiehať od stola počas jedenia.

   Reflexia  z praxe – nesprávne návyky – odporúčania pre rodičov:

   • dieťa má problémy so stravovaním – nátierok – požaduje si len suchý chlebík, rôzne druhy polievok (farebné)ponúkať rôznorodú stravu aj v domácom prostredí, výrazne obmedziť cukor a sladkosti, nahradiť ovocím a zeleninou,
   • dieťa nechce prijať stravu od iného člena rodiny ako matky, prípadne nechce jesť v inom prostredí ako doma; dieťa odbieha od jedla motivovať dieťa k samostatnému stravovaniu na určenom mieste (kuchyňa/jedáleň – upevňovať správne stolovacie návyky), nakrájať stravu, aj chlebík na menšie kúsky, navrhujeme a motivačný vzor detského riadu s obrázkom,
   • dieťa sa stravuje len pri sledovaní televízie, tabletu, mobilného telefónuúplne vylúčiť tento spôsob stravovania.

   Celý tím školy denne pomáha deťom pri utváraní správnych stravovacích návykov. V prípade potreby deti asistujeme pri kŕmení. Deti si odnášajú použitý riad samé na vopred určené miesto. Pri stolovaní deti používajú servítku. Znečistené miesto si upratujú.

   Plienky / toaleta — do materskej školy sa neprijímajú deti s plienkou.

   • Dieťa má vedieť používať toaletu (prípadne na začiatku aj nočník) – výška toaliet je podľa vekovej kategórii detí tieto zručnosti treba rozvíjať a podporovať aj v domácom prostredí.
   • Má vedieť včas oznámiť, že potrebuje ísť na toaletu, má vedieť stiahnuť si nohavice a samostatne si sadnúť na ňu (v MŠ sú veľkosti toaletných mís prispôsobené výške detí, doma sa to rieši vložením menšieho sedadielka, prípadne aj s pridaním stabilného stolčeka) tieto zručnosti treba rozvíjať a podporovať aj v domácom prostredí..

   Pri používaní toaliet deťom asistujú pani učiteľky –  je to samozrejmosť.

   Obliekanie / vyzliekanie — dieťa si má vedieť samo obliecť a vyzliecť jednoduchý odev, zalepiť suchý zips na obuvi.

   • Malo by si vedieť samo obuť topánky na správne nohy.
   • Malo by si nacvičovať zapínanie a odopínanie gombíkov na svetríku, zapínať zips (väčšie deti).

   Panie učiteľky dôsledne kontrolujú a pomáhajú deťom pri vyššie uvedených činnostiach. Denne však trénujú s deťmi samoobslužné činnosti tieto zručnosti treba rozvíjať a podporovať aj v domácom prostredí.

   Dudlík — pred nástupom do SMŠ ho treba postupne eliminovať. Tolerancia pri oddychu (spánku) hlavne malých detí, kvôli ich pozitívnemu emočnému nadstaveniu. Počas činností je dudlík  nežiaduci , nežiaduco pôsobí  na vývin reči a brzdí rozvoj komunikačných schopností dieťaťa.

   Najčastejšie chyby a zlozvyky:

   • dieťa rozpráva s dudlíkom v ústach, ktorý zabraňuje správnej artikulácii (to isté spôsobuje aj cukrík alebo žuvačka) a môže deformovať vyvíjajúci sa chrup a podnebie citlivo a postupne pristupovať k „rozlúčke“ s dudlíkom.

   Hygienické návyky — vedieť si po použití toalety automaticky a samostatne umyť ruky mydlom. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos (každú nosovú dierku samostatne).

   Panie učiteľky dôsledne kontrolujú a pomáhajú deťom pri vyššie uvedených činnostiach. Denne však trénujú s deťmi samoobslužné činnosti pri utváraní hygienických návykoch dieťaťa tieto zručnosti treba rozvíjať a podporovať aj v domácom prostredí.

   Reč — dieťa má vedieť zrozumiteľne formulovať jednoduché myšlienky a svoje potreby. Reč má byť plynulejšia, dieťa má používať správne tvary slov.

   Najčastejšie chyby a zlozvyky:

   • maznavé rozprávanie sa s dieťaťom,
   • ľahostajnosť príbuzných — je im jedno, že dieťa zle rozpráva (nesprávnu výslovnosť, tvary slov a nevhodné výrazy nesmie rodič nechať bez povšimnutia — podľa situácie treba po dieťati zopakovať správny výraz slova, ktorý dieťa môže, ale aj nemusí zopakovať — stačí, že ho počulo v správnom tvare);
   • odkladanie logopedickej pomoci — v prípade, že rečové nedostatky pretrvávajú dlhšie, je vhodné vyhľadať pomoc logopéda – odporúčame, čím najskôr – od 3 roku,
   • rozpoznávanie osobných vecí — dieťa by si malo poznať svoje osobné veci (vedieť, že toto sú jeho papučky, vetrovka,…)

   Čarovné slovíčka — dieťa má vedieť pozdraviť hneď pri vstupe/odchodu do/z priestorov SMŠ, odzdraviť, poprosiť a poďakovať.

   Socializácia — je predpokladom úspešného a bezproblémového vstupu do materskej školy.

   • Dieťa sa má vedieť odpútať od rodičov.
   • Má si vedieť utvárať priateľské väzby s inými deťmi a dospelými (je nevyhnutné včas ho odpútavať od matky, zapájať iných členov rodiny do starostlivosti o dieťa, navštevovať s dieťaťom iné rodiny a spoločné zariadenia).
   • Rozvíjať a podporovať jeho záujem o iných ľudí, prípadne ho posmeľovať.
   • Dieťa sa má vedieť podeliť s hračkou s iným dieťaťom, nemá si „vydupávať“ pozornosť a ústupčivosť zo strany dospelých (problematickým môže byť obdobie vzdoru vo veku cca 3 rokov — trvá niekoľko mesiacov, odznie samo).

   Najčastejšie chyby a zlozvyky:

   • rodičia ustupujú dieťaťu, keď si niečo „vydupkáva“ — rodič je ten, ktorý vie, čo sa môže a čo sa patrí. Dieťa sa to ešte len učí. V prípade takéhoto „vystrájania“ je najvhodnejšie zaujať pozornosť dieťaťa niečím iným, pôsobiť pokojne ale rozhodne, prípadne si ho počas „amoku“ uviesť do kľudu. Krik, bitka, vyhrážanie sa málokedy pomôžu, skôr situáciu vyhrotia a skomplikujú efektívne techniky uvádzania dieťaťa do kľudu sa môžete dozvedieť v čase osobných konzultačných hodín v SMŠ.
   • dieťa je až nezdravo naviazané na sústavnú prítomnosť matky — je vhodné, ak má dieťa vlastnú izbu alebo spí so súrodencami.

   Tím školy pracuje na tvorení spoločných pravidiel, ktoré sa dôsledne dodržujú. Deti majú presne vymedzené hranice, preberajú zodpovednosť za vlastné správanie a rozhodovanie. Tieto zručnosti sa postupne implementujú s presnou dávkou profesionálneho prístupu a pedagogických princípov.

   Udržanie pozornosti — dieťa v tomto veku je už schopné niekoľko minút udržať svoju pozornosť na jednu činnosť, vie sa sústrediť pri tvorení (rôznych manuálnych činnostiach), počúvať čítaný text (rozprávku) a pod. pokúšať sa aj v domácom prostredí efektívne techniky na rozvoj zámernej pozornosti sa môžete dozvedieť  v čase osobných konzultačných hodín v SMŠ. Táto činnosť je dennou súčasťou práce s deťmi

   … a na záver:

   • Vstup dieťatka do materskej školy je významnou udalosťou celej rodiny. Pre úspešnú adaptáciu dieťaťa je nevyhnutná pripravenosť jeho zákonných zástupcov. To, ako bude dieťa zvládať odpútanie sa od rodiny a vstup do materskej školy, záleží na oboch rodičoch.
   • Je múdre spolupracovať so školou. Pedagóg v materskej škole okrem starostlivosti o dieťa má aj úlohu usmerňovať a radiť pri problémoch vo výchove a vzdelávaní. Okrem iných činností pedagógovia denne realizujú pedagogickú diagnostiku. Vzájomná dôvera je neodmysliteľnou súčasťou vzájomnej spolupráce.
   • Láska rodičov k dieťaťu je nevyhnutná, ale musí byť citlivo vyvážená. Dieťa nesmie manipulovať s rodičmi. Rodič je ten, ktorý pomôže, postará sa, pohladí, ale keď si to situácia vyžaduje, tak pokarhá, napomenie, usmerní, vysvetlí, pre čo tak nemôže byť. Liberalizmus a prílišný obdiv dieťaťa vo výchove sa nevypláca. Často vedie k egoistickému správaniu a neskorším vážnym výchovným problémom a deštrukcii jeho správania. Tieto chyby sa ťažko odstraňujú.
   • Povinnosťou rodiča je informovať pedagógov o zvláštnostiach dieťaťa, prípadne o jeho vývinových a zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť pobyt dieťaťa v materskej škole.
   • Pri výchove dieťaťa prajeme rodičom veľa trpezlivosti, láskavosti a objektivity pri pohľade na svoje dieťa. Treba pamätať, že dieťa zrkadlí prostredie, v ktorom sa nachádza – teda nás všetkých.

    

    

    

    

   podmienky prijatia