POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Vážení rodičia,

radi by sme Vás informovali o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č.209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01.2021. Od školského roku 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov do 31.8.2021, plniť povinné predprimárne vzdelávanie (  ďalej len PPV) buď v materskej škole ( ďalej MŠ ), alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV v MŠ trvá jeden školský rok. Od školského roku 2022/2023 k zápisu dieťaťa na školskú docháduku, bude zákonný zástupca ( ďalej len ZZ ) povinný predložiť doklad o získaní PPV.

Na PPV môže dieťa nastúpiť aj predčasne. V tom prípade zákonný zástupca požiada, aby bolo na PPV v SMŠ prijaté jeho dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta kalendárneho roku. K žiadosti je ZZ povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Jedná sa o prijatie dieťaťa na PPV pred dovŕšením piateho roku veku, teda predčasné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Týka sa to detí, ktoré nedosiahnu šesť rokov veku do 31.8.2022 a rodičia majú záujem o ich  predčasný nástup na školskú dochádzku (predčasné zaškolenie) v školskom roku 2022/2023. Ak v jarných mesiacoch (marec-máj) v roku 2022 plánujete požiadať o to, aby Vaše dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do 31.8. 2022, bolo výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2022/2023 (po starom predčasné zaškolené), ste ako ZZ povinný k žiadosti priložiť:   

súhlasné vyjadrenie príslušného CPPPaP,

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

doklad o získaní predprimárneho vzdelania (tento doklad môže získať len dieťa, ktoré začalo plniť PPV pred dovŕšením piateho roku veku).

 

Ak uvažujete  o predčasnom zaškolení v septembri 2022, je nutné v jarných mesiacoch (marec-máj) 2021 požiadať naše centrum o psychologické vyšetrenie v súvislosti so súhlasným vyjadrením sa  k „prijatiu dieťaťa na PPV pred dovŕšením piateho roku veku“ (teda predčasnému prijatiu dieťaťa na PPV)  od septembra 2021.

Opätovne o rok, pred vstupom do školy, bude nutné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením vhodnosti predčasného začatia plnenia školskej dochádzky. Ak dieťa splní požiadavky na predčasné prijatie na PPV – do predškolskej triedy v MŠ, neznamená to, že má o rok neskôr zaručený aj predčasný nástup do ZŠ. 

Kontakt na CPPPaP:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

M. R. Štefánika 15, 902 01 PEZINOK,

tel. 033/641 2267, info@cpppappezinok.sk, www. cpppappezinok.sk