POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. 

Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta príslušného kalendárneho roka (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra príslušného školského roka stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, bude mať záujem, aby jeho dieťa povinné predprimárne vzdelávanie plnilo v inej materskej škole, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať – v takomto prípade pôjde o žiadosť o prijatie prestupom.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami, ak nejde o zástupcu zariadenia).

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast (príloha č. 3) a informovaného súhlasu zákonného zástupcu (príloha č. 4).

Dôležité

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je možne vydať len jedenkrát. Žiadne dieťa, ani dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, nesmie pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania opakovane.  

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra príslušného kalendárneho roka, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak zákonný zástupca ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jedenbude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o nepokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania[1]. 

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra príslušného školského roka najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorým sa príslušný školský rok začína.

Dôležité

Podrobnosti o vydávaní rozhodnutí vo veciach podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uvedené v materiáli „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“, ktorý je dostupný na https://www.minedu.sk/manualpredprimarnevzdelavanie/  

Odporúča sa, aby riaditeľ materskej školy bezodkladne po vydaní rozhodnutí písomne oznámil zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet neprijatých detí, a to bez uvedenia ich osobných údajov.

Dôležité:

Riaditeľ materskej školy do 15. júla príslušného kalendárneho roka zašle zoznam detí prijatých na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa. Na zaslanie tejto informácie sa odporúča využiť prílohu č. 5.

Riaditeľ materskej školy je povinný rozhodnúť o každej podanej žiadosti podľa Správneho poriadku.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ďalej len „rozhodnutie“) na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručuje obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak ani jednému zo zákonných zástupcov nebol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských prác a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, riaditeľ materskej školy doručuje rozhodnutie obidvom zákonným zástupcom dieťaťa osobitne, bez ohľadu na to, či zákonní zástupcovia majú rovnakú alebo rôznu doručovaciu adresu, pretože obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa sú riadnymi účastníkmi konania.

Riaditeľ materskej školy doručí rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi len v prípade, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
  • sa tak zákonní zástupcovia dohodli a túto dohodu deklarovali písomným vyhlásením.

Od školského roku 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov do 31.8.2021, plniť povinné predprimárne vzdelávanie (  ďalej len PPV) buď v materskej škole ( ďalej MŠ ), alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV v MŠ trvá jeden školský rok.

Na PPV môže dieťa nastúpiť aj predčasne. V tom prípade zákonný zástupca požiada, aby bolo na PPV v SMŠ prijaté jeho dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta kalendárneho roku. K žiadosti je ZZ povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Jedná sa o prijatie dieťaťa na PPV pred dovŕšením piateho roku veku, teda predčasné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 

Týka sa to detí, ktoré nedosiahnu šesť rokov veku do 31.8.2024 a rodičia majú záujem o ich  predčasný nástup na školskú dochádzku (predčasné zaškolenie) v školskom roku 2024/2025. Ak v jarných mesiacoch (marec-máj) v roku 2024 plánujete požiadať o to, aby Vaše dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do 31.8. 2024, bolo výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2024/2025 (po starom predčasné zaškolené), ste ako ZZ povinný k žiadosti priložiť:   

súhlasné vyjadrenie príslušného CPPPaP,

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

doklad o získaní predprimárneho vzdelania (tento doklad môže získať len dieťa, ktoré začalo plniť PPV pred dovŕšením piateho roku veku).

Ak uvažujete  o predčasnom zaškolení v septembri 2024, je nutné v jarných mesiacoch (marec-máj) 2024 požiadať naše centrum o psychologické vyšetrenie v súvislosti so súhlasným vyjadrením sa  k „prijatiu dieťaťa na PPV pred dovŕšením piateho roku veku“ (teda predčasnému prijatiu dieťaťa na PPV)  od septembra 2024.

Opätovne o rok, pred vstupom do školy, bude nutné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením vhodnosti predčasného začatia plnenia školskej dochádzky. Ak dieťa splní požiadavky na predčasné prijatie na PPV – do predškolskej triedy v MŠ, neznamená to, že má o rok neskôr zaručený aj predčasný nástup do ZŠ. 

Kontakt na CPPPaP:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

  1. R. Štefánika 15, 902 01 PEZINOK,

tel. 033/641 2267, info@cpppappezinok.sk, www. cpppappezinok.sk

[1] ) Vo vzťahu k správnemu konaniu na podnet správneho orgánu uvádzame, že sa podľa správneho poriadku začína prvým úkonom voči účastníkom konania.