ADAPTAČNÝ PROCES

Vstup dieťaťa do materskej školy je významnou životnou zmenou celej rodiny. Dieťa „opúšťa“ rodinné prostredie  a samostatne „vstupuje“ do istej spoločenskej komunity. Predpokladom  bezproblémového nástupu dieťaťa do MŠ je istá pripravenosť.

Pripravenosť  sa všeobecne posudzuje najmä podľa emočnej a sociálnej úrovne dieťaťa, ale aj pripravenosť jeho rodičov.

Prvý vstup do MŠ je temer vždy emočne náročný. Niekedy viac, inokedy menej. Ak nie sú pripravení rodičia, najmä maminky, priebeh adaptácie sa môže komplikovať. Vzájomné odlúčenie je pre nich novou skúsenosťou.

Nástupom dieťaťa do MŠ má dieťa náhle zmeniť rodinné prostredie, ktoré preň predstavuje životnú istotu a bezpečie, za iný menej známy a cudzí systém. Len premyslený, individuálny a profesionálny prístup všetkých pedagógov školy môže „nahradiť“ pocit domova a bezpečia pre dieťa tak, aby sa cítilo šťastne a bezpečne. Pocit lásky, pozornosti a porozumenia určite u nás detičky nájdu.

Dieťa ako jedinečná bytosť

   Naša základná línia v celom výchovno-vzdelávacom procese je schopnosť VNÍMAŤ každé dieťa ako JEDINEČNÚ BYTOSŤ. Preto proces adaptácie ŠIJEME NA MIERU dieťaťa – rodiny.

   V našej praxi preto konzultujeme v tejto veci so zákonnými zástupcami ešte pred nástupom dieťatka do materskej školy. Zisťujeme rodinnú anamnézu z pohľadu prvých socializačných krokov v rodine, resp. „mimo rodiny“ – myslíme tým samostatný pobyt dieťatka napríklad u babiny, emočné zvládnutie odlúčenia.

   Ale napriek vyššie uvedeného príkladu a možnej schopnosti dieťatka zvládať odlúčenie nemusí byť záštitou pre bezproblémový vstup do MŠ. 

   Uvedomujeme si, že proces odpútania od matky a adaptácie na nové prostredie prebieha u každého dieťatka odlišne aj v rámci času.

   Pojem „adaptácia“ – sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného, školského, mimoškolského prostredia.

   Ide o zmenu citlivosti, ktorá nastáva následkom prispôsobenia sa zmyslového orgánu vplyvom naň pôsobiacim. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať.

   Čím môžu rodičia a učiteľky podporiť dieťa v jeho snahe začleniť sa?

   Je dobré začať spolupracovať s rodičmi z dôvodu adaptácie už pred začiatkom pravidelnej dochádzky.

   ČO ROBIŤ A ČOHO SA VYVAROVAŤ, ABY PROCES ADAPTÁCIE v MŠ PREBIEHAL BEZ PROBLÉMOV  A S ĽAHKOSŤOU?

   • Pravdivo si zodpovedajte na otázku „ SOM i JA skutočne pripravená/ý na vstup môjho drobca do MŠ? AK áno, je to v poriadku. AK nie, nehanbite sa s touto skutočnosťou zdôveriť pri návšteve školy. Všetko spolu prediskutujeme a budeme hľadať cestu ako sa zbaviť emócii strachu a neistoty.
   • Určite si dohodnite s vedením školy spoločnú konzultáciu ohľadne možného nástupu dieťaťa do MŠ. Pýtajte sa na všetko! Všetky otázku sú dobré. Vopred si dôkladne prezrite našu webovú stránku, ale aj FB Škôlka Limbach. Nájdete tam množstvo textových, ale aj dokumentačných informácii o živote našej školy.
   • Rozprávajte s dieťatkom na tému vstupu do MŠ a každopádne by malo byť súčasťou spoločnej návštevy školy. Je to príležitosť, kedy si dieťa môže „ochutnať“ vôňu školy a následne si tak vytvoriť vlastnú predstavu o materskej škole.
   • Ak sa rozhodnete ku kroku zápisu dieťatka, citlivo trénujte postupné odlúčenie od rodičov na krátku dobu.
   • Nikdy dieťa neklamte a hovorte mu pravdu o našich zámerov.
   • V domácom prostredí podporujte dieťa ku samostatnosti, v správnych návykoch v rámci režimu dňa. Veďte ho a podporujte k sebaobslužným činnostiam (obliekanie, vyzliekanie, požiadanie pomoci….).
   • Umožnite dieťaťu kontakt s rovesníkmi, aby sa učilo rešpektovať potreby a požiadavky iných detí.
   • Nestrašte deti škôlkou (,,Veď počkaj, v škôlke ťa naučia poslúchať“,…) to rozhodne nie je účinná motivácia.
   • Cestou do MŠ všetko komentujte (na začiatku adaptácie), nech je dieťa vopred o všetkom oboznámené (kam idete, kde budete parkovať, kto bude v škôlke..).
   • Nikdy nezabudnite dieťaťu povedať, že PRÍDETE preň. (resp. oznámte mu konkrétneho člena rodiny).
   • Pri odchode z MŠ obmedzte LÚČENIE na krátku dobu. Plač môže byť ich „nástrojom“ na manipuláciu. Dôverujte nám. My už vieme, ako „prepnúť“ dieťa do režimu kľudu. Väčšina detí sa krátko po odchode rodičov upokojí.
   • Vždy dodržte čas príchodu, ktorý ste sľúbili. Dieťa tak nadobudne istotu a dôveru, že sa vrátite.
   • Zaraďte si s dieťaťom rituál komunikácie. Nabádajte ho, aby vám povedalo o jeho zážitkoch a skúsenostiach.
   • Podporujte ho a chváľte za samostatnosť, odvahu a za všetko…
   • Ak máte akékoľvek pochybnosti, obavy, či nemáte dostatok informácii. Neváhajte ich konzultovať s riaditeľkou školy, prípadne s pani učiteľkami. Včasnou komunikáciou možno predísť mnohým nedorozumeniam.
   • Dodržiavať pravidelnú dochádzku do MŠ – vopred si zosúladiť denný domáci režim dňa s denným poriadkom v MŠ – napr.: včasné ukladanie detí na nočný spánok, príchod do MŠ do 8,00 hod.

   Čo by malo dieťa zvládnuť

   • Byť bez plienok a cumlíka (pri spánku cumlík vieme akceptovať, taktiež pri maličkých deťoch plienku na spánok).
   • Pokusy samostatného obliekania a vyzliekania.
   • Samostatne jesť lyžicou, piť z pohára, neodbehovať počas jedla od stola.
   • Ovládať základné hygienické návyky- umyť si po toalete ruky.
   • Byť schopné aspoň na pár hodín odpútať sa od rodičov.
   • Poznať svoje oblečenie- topánky, tričko či mikinu (rodič ich označuje menom).
   • Je potrebné, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť bezchybná- veľa detí začne v kolektíve správne komunikovať odpozeraním od iných detí, či s pomocou logopéda.
   • Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.

   Tím pedagogických zamestnancov školy bude denne zabezpečovať konzultácie s rodičmi dieťaťa a tak hľadať citlivý a bezpečný postup na úspešnú adaptáciu dieťaťa v novom prostredí školy. Majte na pamäti, že adaptačný proces – šijem na mieru každého dieťatka. Adaptačný proces je u nás zväčša veľmi rýchly, vďaka profesionálnemu prístupu celého tímu školy.

   Keďže sa stanete našimi partnermi, veríme, že naša vzájomná cesta bude v znamení korektnej a úzkej spolupráci.

   Len takto budeme vedieť pomôcť vášmu dieťaťu (ale aj vám), ponúknuť vášmu dieťaťu inštitucionálnu výchovu a vzdelávanie v pokojnom a bezpečnom prežití bez stresov a negatívnych zážitkov.

   Stredom záujmu je pre nás dieťa a jeho potreby.