CIELE & HODNOTY

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v SMŠ sú:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,
 • identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb,
 • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,

 • získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Uvedené zámery a ciele našej SMŠ sú vytýčené na napĺňanie a podporu:

Naše hodnoty, na ktorých sú založené naše činy a rozhodnutia

 • vytvárať prostredie založené na úcte, láske a dôvere k dieťaťu,
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa s prihliadnutím na jeho jedinečnosť, individuálne a osobnostné predpoklady,
 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí,
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznaniu a učenia hrou,
 • vytvoriť tvorivé a provokujúce prostredie so širokou paletou učebných a hrových pomôcok, v ktorom sa uplatní princíp aktivity,
 • podporiť vzťah dieťaťa k prírode a k ochrane životného prostredia – rozvíjať u detí schopnosť prejavovať environmentálne cítenie,
 • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
 • utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru na základe vzťahov dôvery, empatie, partnerstva aspolupráce – rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine,
 • získať dôveru rodičov a poskytovať im výchovné poradenstvo,
 • rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa tak, aby sa dokázalo adaptovať na súčasné sociokultúrne prostredie a dokázalo sa uplatniť v rámci svojho bytia a ďalšieho vzdelávania,
 • rozvíjanie základných spôsobilostí (kompetencií) kultúrnej gramotnosti,
 • rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa,
 • rozvíjanie personálnej identity dieťaťa,
 • rozvíjanie individuality a jedinečnosti dieťaťa (talent a nadanie) prostredníctvom individuálnych programov a aktivít,
 • rozvíjanie základných komunikačných kompetencií z materinského jazyka a základy z cudzieho jazyka(anglicky, nemecky) a rozvíjanie komunikačnej gramotnosti,
 • rozvíjanie sociálnych kompetencií (sociálnej gramotnosti).
 • budovať pozitívny vzťah k učeniu a vzdelávaniu,
 • podporovať zážitkové a hrové učenie vytváraním podnetného a tvorivého prostredia,
 • vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru na úrovni rovesníckych skupín ale aj rodičovskej komunity – budovať vzájomnú dôveru, empatiu, partnerstvo a participáciu,
 • rozvíjať a podporovať vzťah k materinskému jazyku,
 • podporovať osvojovanie cudzieho jazyka ako súčasť každodennej činnosti (rešpektujúc ontogenézu detí a ich individuálne schopnosti),
 • vytvárať pozitívny vzťah ku knihám, k literatúre, k rozvoju predčitateľskej a komunikačnej gramotnosti v slovenskom a anglickom jazyku,
 • zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí – pripraviť deti na bezproblémový vstup na primárne vzdelávanie,
 • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa a pod.